วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจโรคไข้หวัดนก

9 กรกฎาคม 2556 สุ่มเก็บตัวอย่างโรคไข้หวัดนกหมู่บ้านชายแดน หมู่ที่ 4 บ้านจองคำ ตำบลเมืองนะ โดยวิธีการ Oropharyngeal swab จำนวน 4 ตัวอย่าง(20 ตัว) ทั้งได้ฝึกถ่ายทอดเทคนิคให้แก่ลูกหลานเกษตรกรไปพร้อมๆกัน