วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อบรมเครือข่ายโรคไข้หวัดนก

22 กรกฎาคม 2553 อบรมเกษตรกรเครือข่ายโรคไข้หวัดนก เพื่อเสริมความมั่นใจด้านการปฏิบัติด้านวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก และการจัดการดูแล ณ ม.14 บ้านหัวทุ่ง ต.เชียงดาว

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สาธิตการใช้วัคซีนสัตว์ปีก


18 กรกฏาคม 2553 ให้ความรู้ด้านโรคระบาดสัตว์ปีก พร้อมสาธิตการใช้วัคซีนป้องกันโรคและฝึกปฏิบัติ แก่เกษตรกรพี่น้องอาข่า ม.14 บ้านใหม่สามัคคี ต.เมืองนะ ณ คริสตจักรบ้านใหม่สามัคคี(อาข่า) เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานการจัดการและสุขาภิบาลสัตว์ปีก