วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก

8 ตุลาคม 2554 ดำเนินการกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขของตำบลแม่นะ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ(นายกฯ วิโรจน์ ดวงดี ) พร้อมด้วยกำนันสุพจน์ ดวงวิโรจน์ / ผู้ใหญ่บ้าน ตา ผ่องแผ้ว และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพ ร่วมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ป้องกันร่างกายขณะปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาให้แก่เกษตรกรฟาร์มสัตว์ปีกของตำบลแม่นะ เนื่องจากตำบลแม่นะเป็นตำบลที่มีการเลี้ยงสัตว์หนาแน่นในระดับฟาร์มและมีสนามชนไก่มาตรฐานในพื้นที่