วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 2556

8 พฤษภาคม 2556 ปฏิบัติการด้านโรคไข้หวัดนกในหมู่บ้านชายแดน(หมู่ที่ 4 บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ) โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง 4 ตรัวเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก