วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

รณรงค์โรคไข้หวัดนก 1/2554

19 มกราคม 2554 ประสานร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและพ่นทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 1/2554 โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เกษตรกรฟาร์มไก่เนื้อ ผู้ประกอบการสนามกีฬาไก่ชนดอยหลวง และเกษตรกรฟาร์มเครือช่ายโรคไข้หวัดนก ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยว่าพื้นที่ของตำลแม่นะ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง(ไก่ชน)หนาแน่นมาก ประกอบกับมีฟาร์มไก่เนื้อจำนวน 2 ฟาร์ม และสนามชนไก่มาตรฐาน อีก 1 แห่ง